วิธีการชำระค่าบริการ

เนื่องจากทางบริษัท ไม่มีนโยบายแจ้งค่าบริการ Hosting หรือ Domain หรือค่าบริการอื่นๆ ทางแอปพลิเคชั่น Line ซึ่งทางบริษัทจะแจ้งรายละเอียด และรับแจ้งชำระค่าบริการทาง Email ตามด้านล่าง ดังนี้

ในนามของ บริษัท เน็ตเซอร์วิส จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขทะเบียนนิติบุคคล

010 555 0001 801

และนอกจากนี้ ยังมีช่องทางการชำระเงินค่าบริการต่างๆ ผ่านทางธนาคารที่ระบุไว้ตามด้านล่างนี้เท่านั้น

หมายเหตุ
  • อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร ซึ่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
  • สำหรับลูกค้าที่ต้องการใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี หากไม่ได้รับภายใน 14 วัน รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที และขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี ย้อนหลัง
  • กรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี จะถูกส่งหลังจากทางบริษัทได้รับหนังสือหัก ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • สำหรับนิติบุคคลที่มียอดค่าบริการตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตามรายละเอียดสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย