Hosting จดโดเมน ราคาถูก แถมฟรี โดเมนเนม Web Hosting

hosting header 
 

         
 

com net org info biz asia co com.co net.co
nom.co co.th net.th ac.th go.th or.th in.th mi.th

ไม่ต้องใส่ www. หรือ .com .net เช่น 4gbhost.com ก็ใส่ 4gbhost เท่านั้น

**หมายเหตุ** ในการตั้งชื่อโดเมน สามารถใช้สัญลักษณ์พิเศษ (-) ขีดกลางได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
ชื่อโดเมน สถานะ  
. กรุณาตรวจสอบใหม่ในภายหลัง


โดเมนชื่อภาษาอังกฤษ ..ราคาต่อปี (บาท)
ชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ จดใหม่ ต่ออายุ ย้ายโดเมน
.com 790.- 790.- 790.-
.net 890.- 890.- 890.-
.org 890.- 890.- 890.-
.biz 890.- 890.- 890.-
.info 890.- 890.- 890.-
.asia 990.- 990.- 990.-
.com.co 1,690.- 1,690.- 1,690.-
.net.co 1,690.- 1,690.- 1,690.-
.nom.co 1,690.- 1,690.- 1,690.-
.co 1,990.- 1,990.- 1,990.-

โดเมนชื่อภาษาอังกฤษ (.th) ..ราคาต่อปี (บาท)
ชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ จดใหม่ ต่ออายุ ย้ายโดเมน
.in.th 428.- 428.- 428.-
.co.th 856.- 856.- 856.-
.ac.th 856.- 856.- 856.-
.go.th 856.- 856.- 856.-
.or.th 856.- 856.- 856.-
.mi.th 856.- 856.- 856.-
.net.th 856.- 856.- 856.-

โดเมนชื่อภาษาไทย ..ราคาต่อปี (บาท)
โดเมนชื่อภาษาไทย จดใหม่ ต่ออายุ ย้ายโดเมน
.com 890.- 890.- 790.-
.net 890.- 890.- 890.-

THNIC
รายละเอียด ราคา (ยังไม่รวม vat 7%)
Parking 500.-
ซื้อคืนโดเมน .th 2,000.-

  รับส่วนลดพิเศษสำหรับโดเมน กรณีที่ใช้บริการโฮสติ้ง (Hosting) กับ 4gbhost.com

 

เอกสารประกอบการจดทะเบียนและนโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมน

จดโดเมน ".co.th"   แถมฟรี! ชื่อโดเมนภาษาไทย.ธุรกิจ.ไทย

.co.th หรือ .ธุรกิจ.ไทย เป็นโดเมนสำหรับบุคคลผู้ประกอบธุรกิจ ได้แก่

  • (1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • (2) บุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
  • (3) รัฐวิสาหกิจ
  • (4) บุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  • (5) นิติบุคคลหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ สามารถแต่งตั้งตัวแทนผู้รับ มอบอำนาจให้ถือครองชื่อโดเมนโดยตัวแทนต้องเป็นบุคคลตามข้อ (1) หรือ (2)

จดโดเมน ".ac.th"   แถมฟรี! ชื่อโดเมนภาษาไทย.ศึกษา.ไทย

.ac.th หรือ .ศึกษา.ไทย เป็นโดเมนสำหรับสถานศึกษาที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า

จดโดเมน ".go.th"   แถมฟรี! ชื่อโดเมนภาษาไทย.รัฐบาล.ไทย

.go.th หรือ .รัฐบาล.ไทย เป็นโดเมนสำหรับส่วนราชการ และโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 17 ธันวาคม 2545

จดโดเมน ".or.th"   แถมฟรี! ชื่อโดเมนภาษาไทย.องค์กร.ไทย

.or.th หรือ .องค์กร.ไทย เป็นโดเมนสำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิสภาวิชาชีพ ศาสนสถาน องค์การมหาชน องค์กรอิสระ สหกรณ์ พรรคการเมือง สถานฑูต หอการค้า ชมรม โครงการเพื่อสังคม หรือ องค์กรระหว่างประเทศที่มีสาขา หรือตัวแทนในประเทศไทย เป็นต้น

จดโดเมน ".mi.th"   แถมฟรี!  ชื่อโดเมนภาษาไทย.ทหาร.ไทย

.mi.th หรือ .ทหาร.ไทย เป็นโดเมนสำหรับหน่วยงานภายใต้กองทัพไทยที่ได้รับการรับรองการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากกรมการสื่อสารทหารกองบัญชาการกองทัพไทย

จดโดเมน ".net.th"   แถมฟรี! ชื่อโดเมนภาษาไทย.เน็ต.ไทย

.net.th หรือ .เน็ต.ไทย เป็นโดเมนสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544

จดโดเมน ".in.th"   แถมฟรี! ชื่อโดเมนภาษาไทย.ไทย

.in.th หรือ .ไทย เป็นโดเมนสำหรับองค์กรทุกประเภทตามกฎหมายไทย หรือบุ คคลสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ในส่วนบุคคลธรรมดาที่หย่อนความสามารถ เช่น ผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนที่มีอำนาจตามกฎหมาย

ชื่อโดเมนไม่ต้องสื่อถึงชื่อองค์กรหรือชื่อบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับหลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน .th และ .ไทย ข้ออื่นๆ

อนุญาตให้ผู้ถือครองเครื่องหมายการค้าต่างประเทศขอจดทะเบียนชื่อโดเมน .in.th ในชื่อเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องสิทธิเท่านั้น ทั้งนี้ จะไม่สามารถใช้งานชื่อโดเมนนั้นได้

จดโดเมน ".com" , ".info" , ".biz" , ".net" และ ".org"   โดยไมได้เช่า hosting กับเรา

เอกสาร ที่ใช้ ประกอบการ จดทะเบียนโดเมน คือ หนังสือรับรองบริษัท, ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ใบ ท.ค.0401/พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรอง องค์กร สโมสร คลับ ส่วน การ จดโดเมน ในนามบุคคลนั้น ใช้ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพ ของคนต่างด้ารายละเอียด
  • คุณเป็นเจ้าของโดเมน 100 %
  • สามารถย้าย Host ได้เอง หรือ เปลี่ยน Name server ได้เอง
  • มีหน้าจอสำหรับ Login และ จัดการโดเมน ดังตัวอย่างด้านล่างนี้

ตัวอย่างหน้าจอ