Hosting Web Hosting จดโดเมน ราคาถูก แถมฟรี โดเมนเนม

hosting header

 

 
 
นโยบายการใช้คุกกี้
 
     
  คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้จะบอกให้เราทราบว่าท่านเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเรา เพื่อที่เราจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้น และตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่ม

การใช้งานคุกกี้

เบราว์เซอร์ใดก็ตามที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้จะได้รับคุกกี้จากเรา เมื่อท่านเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้ คุกกี้ของเราจะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้งานล่าสุดของท่าน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เราจะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://www.4gbhost.com/privacy/

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ที่องค์กร หรือบริษัทใช้ มีรายละเอียดดังนี้

• คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ขององค์กร หรือบริษัทเพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญขององค์กร หรือบริษัท ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

• คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Analytical/Performance Cookies)คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้องค์กร หรือบริษัททราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ขององค์กร หรือบริษัท รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ องค์กร หรือบริษัทยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้องค์กร หรือบริษัท ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

• คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ขององค์กร หรือบริษัท จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

ประเภทของคุกกี้

รายละเอียด

ข้อมูลคุกกี้

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ขององค์กรหรือบริษัทเพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่างๆของเว็บไซต์ได้รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญขององค์กรหรือบริษัทซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

• PHPSESSID

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

และประเมินผลการใช้งาน(Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้องค์กรหรือบริษัททราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ขององค์กรหรือบริษัทรวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆองค์กรหรือบริษัทยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้นถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้นการปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้องค์กรหรือบริษัทไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

• __utma

• __utmb

• __utmc

• __utmz

• __utmt

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ขององค์กรหรือบริษัทจดจำตัวเลือกต่างๆที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่านหรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่างๆของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

• nst-cookie

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ขององค์กร หรือบริษัทอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ขององค์กร หรือบริษัทได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนด และตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่องค์กร หรือบริษัทไม่สามารถควบคุม หรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่าน และศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้จากเว็บไซต์ของบริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัดได้ตลอดเวลาโดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานได้มีการบริการไว้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุ้กกี้ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้

 • Internet Explorer
 • Google Chrome
 • Firefox
 • Safari
 • ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจพบว่าบางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัดไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ

  บริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัดจะไม่รับผิดชอบและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างบน

  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

  เราจะพิจารณาทบทวนนโยบายนโยบายการใช้คุกกี้เป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนโยบายการใช้คุกกี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับปรุงข้อมูลลงในเว็บไซต์ ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบันนโยบายความนโยบายการใช้คุกกี้ถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

  ติดต่อองค์กร หรือบริษัท

  ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับ "นโยบายการใช้คุกกี้" ของเราท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทเน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

  เลขที่ 62 อาคารธนิยะ ชั้น 10 ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

  อีเมล support@4gbhost.com

  เว็บไซต์ 4gbhost.com

  หมายเลขโทรศัพท์ 02-6329396-9

  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

  เลขที่ 99/1 หมู่ 4 ชั้น 35 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค

  ถนนแจ้งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

  อีเมล samart.dpo@samartcorp.com